Gå til hovedindhold

Pædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens §§ 82 og 85 er et visiteret tilbud inden for Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR) i Aabenraa Kommune, som varetages af Pædagogisk Vejledning.

Indhold

  Den pædagogiske vejledning er rettet mod dig, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet med at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv i egen bolig eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

  Den pædagogiske vejledning ydes som en hjælp til selvhjælp, fordi serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, i det omfang det er muligt for den enkelte. Tanken bag den socialpædagogiske vejledning er derfor, at jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed har du for at tage ansvar for dig selv og leve et meningsfuldt liv på egne præmisser. Hos CSR har vi den grundlæggende antagelse, at dit ønske er i videst muligt omfang at kunne klare dig selv uden hjælp udefra.

  Når du ansøger om socialpædagogisk støtte vil vi du som oftest blive tilbudt et § 82 forløb. § 82 forløb kan iværksættes hurtigt og gives som en tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg og støtte eller individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Den tidsbegrænsede støtte bevilges, når vi vurderer, at tilbuddet er en forudsætning for at forbedre dit aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

  Afgørelse om tildelingen af socialpædagogisk støtte efter servicelovens §§ 82 og 85 træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Støtten skal som udgangspunkt have et udviklende sigte, det vil sige, at der skal være en formodning om, at din funktionsevne kan forbedres eller som minimum vedligeholdes.

  Se vores metodekatalog her

  Aabenraa Kommunes vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte beskrives i denne kvalitetsstandard

  For nærmere information se: www.borger.dk/aeldre/hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/traening-og-socialpaedagogisk-bistand

  Ofte stillede spørgsmål

  Er du over 18 år, og har du psykiske eller sociale problemer eller et fysisk handicap, der forhindrer dig i at få din dagligdag til at fungere? Så kan du søge om socialpædagogisk støtte.

  • at skabe overblik over og sammenhæng i din dagligdag, så den giver mening for dig
  • at planlægge og organisere daglige gøremål, som f.eks. indkøb, rengøring, madlavning, tøjvask m.v.
  • at gøre personlig sundhed, hygiejne og fremtoning meningsgivende
  • at forstå og håndtere div. post, brevpost eller e-boks
  • at skabe overblik over din økonomiske situation og håndtere den bedst muligt
  • at kontakte og blive støttet til møder med offentlige instanser, læger, banker eller lignende
  • at udvikle sociale færdigheder og opbygge/vedligeholde sociale netværk
  • at opsøge aktiviteter og frivillige tilbud uden for hjemmet og motivere dig til at indgå i diverse fællesskaber
  • at træne dig i at kunne benytte offentlige transportmidler
  • at træffe beslutninger af betydning for dit videre liv

  Støtten kan ydes på forskellige måder og planlægges ud fra den enkeltes behov. Støtten gives både i små grupper og individuelt.

  I grupper gives støtten som temabaserede forløb, hvor der f.eks. vejledes i at planlægge sin hverdag, så man faktisk får gjort de ting, man gerne vil og på de tidspunkter, hvor man har energien til det. Samtidig giver det mulighed for at møde andre, som står med samme eller lignende udfordringer, og som kan bidrage med, hvordan de håndterer deres situation.

  Individuelle kontakter foregår både ved møde med en vejleder og som videokommunikation. Mødes man med en vejleder, foregår det enten som hjemmebesøg eller som samtaler på de adresser, hvor vi holder til. Videokommunikation kræver kun, at man har en telefon eller computer til rådighed - resten sørger vi for.

  Den socialpædagogiske støtte er ikke noget akuttilbud. Den ydes på alle årets hverdage mellem kl. 08.00 - 17.00 - dog kan der i særlige tilfælde aftales andre tidspunkter. Dvs. der ydes ikke støtte i weekender, på helligdage eller om natten.

  Sagsbehandlingen foregår typisk på denne måde:

  • Du aftaler et møde med en sagsbehandler fra Visitation og Understøttelse (se kontaktoplysninger nederst på siden). Hvis du ønsker det, er du velkommen til at tage en bisidder (ægtefælle, pårørende eller en god ven) med til mødet. Hvis du vælger at invitere andre med til mødet, skal det dog på forhånd aftales med sagsbehandleren.
  • På det aftalte møde vil din sagsbehandler i samarbejde med dig afklare dit behov for støtte. Du vil også blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så sagsbehandleren kan hente oplysninger om dig hos f.eks. din læge.
  • Sagsbehandleren træffer en afgørelse på baggrund af mødet, oplysningerne og en faglig vurdering.
  • Du får en skriftlig afgørelse, og heri står der også en begrundelse for afgørelsen.
  • Hvis du bliver tildelt bostøtte, vil din sagsbehandler og dig sammen udforme de mål, der skal beskrive, hvad der, i den periode støtten varer, skal være fokus på eller ønskes opnået.
  • Din sagsbehandler vil minimum én gang årligt følge op på dit behov for støtte. Her vil det blive vurderet, om du fortsat er berettiget til at modtage støtte, og om bostøtten lever op til formålet og matcher dine behov, eller om der skal foretages nogle ændringer. Du skal være opmærksom på, at alle forløb som udgangspunkt er tidsbegrænsede.
  • Du har mulighed for at klage til kommunen, hvis du mener, du ikke tildeles den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

   https://www.aabenraa.dk/borger/aeldre-og-handicappede/handicap-og-psykisk-sygdom/autisme/socialpaedagogisk-bistand/
  • Som udgangspunkt koster det ikke noget at modtage hjælp fra Pædagogisk Vejledning. Der kan dog i særlige tilfælde være transportudgifter, hvis en del af støtten omfatter, at du har behov for at blive ledsaget eller befordret til særlige arrangementer, undersøgelser eller lignende.

  Der er tale om en hjælp til selvhjælp. Dvs. at du betragtes som medansvarlig for et vellykket forløb. Det forventes, at du aktivt deltager i at arbejde med de mål, der udarbejdes for støtten. Det betyder, at du er mødestabil, hvis du er tilknyttet gruppeforløb og stabil i kontakten med de vejledere, du er tilknyttet. Derfor forventes det også af dig, at du melder afbud, hvis du er syg eller af andre årsager er forhindret i at overholde indgåede aftaler.

  Vi er et team af fagligt veluddannede og erfarne medarbejdere med basisuddannelser som social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, socialrådgivere og pædagoger.

  Pædagogisk Vejledning er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever.

  Alle har relevante efter- og/eller videreuddannelser inden for det socialpædagogiske område.

  Er du tilknyttet andre tilbud, samarbejder vi tæt med disse, hvis du har givet dit samtykke til det. 

  Vi har ofte tovholderrollen og informerer relevante parter samt indkalder til fællesmøder, når der er behov for det.  Det kan eksempelvis være:

  • Jobcentret
  • Lokalpsykiatrien
  • Rusmiddelcenter Aabenraa
  • Sygehuse ved indlæggelse/behandling
  • Egen læge
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Familieafdelingen
  • Pårørende/netværk
  Forrige Næste

  Pædagogisk Vejledning

  Bjerggade 4 C, 1. sal 
  6200 Aabenraa
  Tlf. 7376 7976

  EAN nr. 5798005101420

  Afdelingsleder

  Lone Haugaard

  Administrativ medarbejder

  Jytte Fenger

  Telefon: 7376 7976

  E-mail: jfe@aabenraa.dk