Gå til hovedindhold

Botilbud Bjerggade 4 F - G

Botilbud Bjerggade 4 F-G er et visiteret midlertidigt døgndækket botilbud efter Servicelovens § 107. Som botilbud hører Bjerggade 4 F-G under Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR) i Aabenraa Kommune.

Indhold

  Målgruppen er psykisk sårbare borgere med almenpsykiatriske problemstillinger og med betydelig nedsat funktionsevne, der har brug for omfattende støtte og hjælp hele døgnet. Det drejer sig oftest om borgere, der lider af skizofreni, har en personlighedsforstyrrelse eller andre psykiske eller sociale udfordringer. Dermed er formålet med Botilbud Bjerggade 4 F-G at opfylde Aabenraa Kommunes forpligtelse i forhold til Servicelovens § 107, hvori der står følgende:

  § 107. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
  1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

  Det afgørende for varigheden af opholdet på Botilbud Bjerggade 4 F-G er, at der er opnået en afklaring i forhold til fremtidig boform. Det vil for nogle borgeres vedkommende sige, at de ikke længere har behov for så massiv en støtte og nu selvstændigt kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

  Botilbud Bjerggade 4 F-G’s nattevagt tilbyder også samarbejdsaftaler vedr. etablering af telefonisk kontakt i nattimerne til eksterne borgere i socialpsykiatrien.

  Ofte stillede spørgsmål

  Som beboer på Botilbud Bjerggade 4 F-G får du et tilbud, der med udgangspunkt i dine behov, ressourcer og sociale forudsætninger støtter din evne til at leve et selvstændigt liv, bryde isolation og kompenserer for nedsat eller tabt evne til at tage vare på dig selv.

  Vi understøtter beboerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber, og vi støtter op om det, den enkelte ønsker at arbejde med.

  Vi fokuserer på ressourcer frem for sygdom.

  • Vi arbejder rehabiliterende med beboeren
  • Vi skaber rammer, der understøtter beboerens sundhed, livskvalitet og mulighed for at leve et godt, aktivt og meningsfuldt liv
  • Vi fremmer fællesskaber og meningsfulde aktiviteter

  Vi arbejder sammen med borgeren for at fastholde eller udbygge forskellige former for relationer.

  Der arbejdes tværfagligt med Visitation og Understøttelse (myndighedsafdelingen) i Aabenraa Kommune.

  • Ifølge Serviceloven skal der udarbejdes retningsgivende mål for alle beboere i socialpsykiatriske boenheder. Botilbud Bjerggade 4 F-G lægger særlig vægt på, at de retningsgivende mål tilgodeser den enkeltes behov bedst muligt. På baggrund af de retningsgivende mål udformes der også indsatsmål, som er et vigtigt redskab til at få lavet gensidige aftaler med hinanden. Indsatsmål sikrer, at der arbejdes med de aspekter, som beboeren på forhånd har accepteret.

  Respekt:          Troværdighed, tillid, empati, anerkendende kommunikation og rummelighed.

  Faglighed:        Udvikling, handlekraft, empati og supervision

  Ansvarlighed:   Medindflydelse/inddragelse, trivsel, samarbejde (internt & tværfagligt) og frihed under ansvar

  I indsatsen for mennesker med en psykisk sårbarhed og / eller sociale problemstillinger er det helt essentielt at alle, både beboere og medarbejdere, tager et personligt ansvar.

  • Er du over 16 år, og har du psykiske eller sociale problemer og evt. også andre udfordringer, der forhindrer dig i at bo selv? Så kan du ansøge om Botilbud Bjerggade 4 F-G’s midlertidige kombinerede bolig- og støttetilbud.

  Sagsbehandlingen foregår typisk på denne måde:

  1. Du aftaler et møde med en sagsbehandler fra Visitation og Understøttelse (se kontaktoplysninger nederst på siden). Hvis du ønsker det, er du velkommen til at tage en bisidder (ægtefælle, pårørende eller en god ven) med til mødet. Hvis du vælger at invitere andre med til mødet, skal det dog på forhånd aftales med sagsbehandleren.
  2. På det aftalte møde vil din sagsbehandler i samarbejde med dig afklare dit behov for støtte. Du vil også blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så sagsbehandleren kan hente oplysninger om dig hos f.eks. din læge.
  3. Herefter aftaler du et orienterende møde med lederen af Botilbud Bjerggade 4 F-G, hvor du får mulighed for at se stedet og høre lidt om tilbuddet.
  4. På baggrund af møderne, oplysningerne og en faglig vurdering træffer visitationsudvalget en afgørelse.
  5. Du får en skriftlig afgørelse, og heri står der også en begrundelse for afgørelsen.
  6. Hvis du bliver tildelt ophold på Botilbud Bjerggade 4 F-G, vil din sagsbehandler og dig sammen udforme de mål, der skal beskrive, hvad der, i den periode du er tilknyttet botilbud, skal være fokus på eller ønskes opnået.
  7. Hvis du bliver tildelt ophold på Botilbud Bjerggade 4 F-G, vil der løbende blive afholdt opfølgningsmøder med din sagsbehandler, hvor det bliver vurderet, om du fortsat er berettiget til at være tilknyttet botilbud, og forløbet lever op til formålet og matcher dine behov, eller om der skal foretages nogle ændringer. Derudover vil der hyppigt blive afholdt netværksmøder, så forløbet hurtigt kan justeres efter dine behov og din situation. Du skal være opmærksom på, at alle forløb som udgangspunkt er tidsbegrænsede.

  Du har mulighed for at klage til kommunen, hvis du mener, du ikke tildeles den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

  Som beboer betaler du husleje efter den indkomst, du har. Elforbruget i lejligheden afregnes ud fra separat elmåler. I egenbetalingen indgår også betaling for varme, vand og el på fælles arealer. Desuden betales der for internet og evt. TV-pakke. Der laves en administrationsaftale ved indflytning i faste lejligheder.

  Du skal selv tegne en indboforsikring og ved deltagelse i udenlandsture også en rejseforsikring som supplement til det blå sygesikringsbevis.

  Ved indflytning i en af de to udredningslejligheder betales der en fast takst uanset indkomst.

  Botilbud Bjerggade 4 F-G råder over 12 beboerlejligheder på hver ca. 45 kvadratmeter og 2 mindre udredningslejligheder. Udredningslejlighederne er tidsbegrænset til 3-6 måneder. I dette indslusningsforløb vurderes det, hvilket støttebehov/hvilken bolig der fremadrettet vil være den rigtige.

  En lejlighed består af kombineret stue og soveværelse, badeværelse og entré. Desuden råder beboeren over et depotrum i kælderen. Lejlighederne har komfur og køle/fryseskab. Der er internetadgang, og man kan derudover tilkøbe TV-pakke. Lejlighederne ligger på 2 etager med 6 lejligheder på hver etage.
   
  De to udredningslejligheder består af et opholds-/soverum med te-køkken, samt bad og toilet. Desuden er der TV og internetadgang. Udredningslejlighederne er delvis møbleret men har ikke noget depotrum.

  Som beboer har du adgang til fællesstue og fællesarealer både ude og inde. Desuden er Botilbud Bjerggade 4 F-G medejer af et kolonihavehus, der til fods kan nås på 10 minutter.

  Som beboer holder du selv din egen lejlighed men kan ved behov få støtte til rengøring, indkøb, madlavning og lignende.


  Botilbuddet ligger midt i Aabenraa by og med bibliotek, biograf, aktivitetshus og andre kulturelle tilbud inden for gåafstand. Også busstationen og diverse indkøbsmuligheder er mindre end en kilometer væk. Endelig er der til alle sider kort afstand til skove med gode vandrestier, og som en af de få byer har Aabenraa en god badestrand næsten midt i byen.

  Man tilmelder sig til morgen- og aftensmad - frokost står man selv for. Alle skal deltage i kostmøde, hvor madplan, indkøb og opgaver aftales og opgaverne fordeles.

  Kostpenge bliver opkrævet sammen med husleje.

  Har man en gæst, som vil spise med, kan dette tilkøbes - dog skal det på forhånd aftales med øvrige beboere og personale. 

  Vi er et tværfagligt sammensat team af veluddannede medarbejdere, der har fagligt udgangspunkt i uddannelser som f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialpædagoger etc.

  Botilbud Bjerggade 4 F-G er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og pædagogstuderende.

  Der er ekstern supervision og i det daglige er personalets egen og indbyrdes refleksion et værdifuldt redskab til løbende at optimere den socialpædagogiske indsats.

  Personalet er efteruddannet inden for terapeutisk kontakt, kognitiv terapi, NADA øre-akupunktur, pædagogisk massage, osv.

  Din nærmeste kontakt vil ikke være en enkelt person men et kontaktteam på 2-4 medarbejdere. Derudover har Botilbud Bjerggade 4 F-G egen sagsbehandler, som har et indgående kendskab til husets rytme og hver enkelt borgers situation.

  På Botilbud Bjerggade 4 F-G vægter vi det højt, at beboerne oplever at have medindflydelse og medbestemmelse i dagligdagen. Hver 3. uge afholdes der møde med dit kontaktteam, og der afholdes beboermøde 4-6 gange årligt.

  Botilbud Bjerggade 4 F-G hører ind under Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR) i Aabenraa Kommune, hvortil der er oprettet et fælles overordnet kontaktråd. Medlem af dette er beboer og en pårørende efter eget ønske. I rådet sidder beboer- og pårørenderepræsentanter, og derudover deltager centerleder, afdelingsledere og medarbejdere. Der er valg til kontaktrådet en gang årligt.

  Der er følgende husregler for Botilbud Bjerggade 4 F-G:

  • Der må ikke indtages alkohol på fællesarealerne - gælder også udendørs.
   (Ved særlige begivenheder kan der ifølge aftale med personalet afviges fra denne regel)
  • Indtagelse, besiddelse og salg af ulovlige rusmidler accepteres ikke. Dette vil blive politianmeldt.
  • Der er rygeforbud på alle fælles indendørsarealer. Beboerne bestemmer selv, om de vil ryge i egen lejlighed. Personale må ikke opholde sig i rummet, når beboeren ryger (husk at lufte ud!)
  • Vold, trusler og grænseoverskridende adfærd tolereres ikke. Grænseoverskridende adfærd medfører bortvisning fra fællesarealerne. Vold og trusler politianmeldes.
  • Alle har mulighed for at spille musik i egen bolig, når blot der tages hensyn til andre beboere.
  • Ødelagte ting erstattes af den eller dem, som har ødelagt det. Denne regel gælder både i egen lejlighed og på fællesarealer.
  • Det er ikke tilladt at holde husdyr.
  • Hvis beboere sover ude eller har overnattende gæster, skal personalet informeres om dette.
  • Mulighed for idræt i nærliggende hal eller på udendørs multibane
  • Mulighed for NADA og pædagogisk massage
  • På beboernes ønsker og opfordringer kan der arrangeres ture ud af huset med botilbuddets egen bus for at ”jagte” gode fællesoplevelser. Det kan være ture ud i naturen – skov og strand. Eller ture til gode kulturoplevelser såsom koncerter, biograf, museer, udstillinger, foredrag, zoo, tivoli, vikingespil, sportsarrangementer eller lignende
  • Botilbud Bjerggade 4 F-G har adgang til en nærliggende kolonihave, hvor vi hygger, laver bål samt dyrker grønsager og krydderurter
  • Spilleaftener hvor der bl.a. spilles bob, bordtennis, billard, brætspil, Tegn og Gæt, Wii osv.
  • Walk-and-talk hvor gode samtaler kombineres med sund motion
  Forrige Næste

  Botilbud Bjerggade 4 F-G

  Bjerggade 4 F-G
  6200 Aabenraa
  Tlf. 7376 8570

  EAN nr. 5798005101000

  Styrelsen for Patientsikkerhed

  Afdelingsleder

  Kenneth Bill Matthiesen

  Telefon: 7376 8573

  E-mail: kbma@aabenraa.dk

  Administrativ medarbejder

  Lene Pryds Thomsen

  Telefon: 7376 8571

  E-mail: lpt@aabenraa.dk