Gå til hovedindhold

En ny start

Har du brug for støtte til at finde, flytte og bo i egen bolig, så kan En ny start være den hjælp, du har brug for.
En ny start er Aabenraa Kommunes tilbud til unge og voksne, der er berørt af hjemløshedsproblematikker. Borgere som er hjemløse eller som skal flytte fra botilbud, plejefamilie, hjemmefra og som følge heraf har behov for en intensiv støtte i en overgangsperiode.

Indhold

  Målgruppen

  • Du er berørt af hjemløshedsproblematikker, bor på forsorgshjem, zapper rundt og sover hos venner/bekendte på sofaen, eller måske bor du allerede i egen bolig – men er i risiko for hjemløshed, da du ikke formår at klare dig selv og fastholde boligen.
  • Du er ung, sårbar og skal flytte hjemmefra, fra din plejefamilie eller opholdssted, men ved ikke hvordan. Hvor kan jeg bo, hvordan søger jeg en bolig, hvilke myndigheder skal jeg kontakte, hvad med økonomi, social og praktisk bostøtte? Hvem kan hjælpe mig i mit netværk?
  • Du har psykiske lidelser, flytter fra botilbud til egen bolig eller du flytter hjem efter en psykiatrisk indlæggelse og har behov for bostøtte.

  Tilbuddet er både til dig, som i forvejen er i kontakt med de etablerede sociale tilbud, og til dig som af andre årsager har hjemløshedsproblemstillinger og brug for periodisk støtte.

  Metodetilgang

  En ny start tager udgangspunkt i CTI-metoden, som er en forkortelse af ”Critical Time Intervention”. En metodetilgang som er evidensbaseret, som Socialstyrelsen understøtter afprøvningen af, og som vi her i Aabenraa Kommune vurderer er såvel relevant som brugbar i forhold til ovenstående målgruppe.

  CTI-metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er opdelt i en indledende kontaktskabelsesperiode og herefter tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder.

  Indsatsen gives med udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse. Støtten er individuel, helhedsorienteret og fleksibel og tager udgangspunkt i borgerens drømme, ønsker og håb for fremtiden.

  Der er tale om en intensiv indsats med faldende intensitet. Indsatsen gennemføres af CTI-medarbejderen.

  CTI-metoden er baseret på følgende kerneelementer:

  • Er recovery-orienteret, dvs., at borgeren er den centrale aktør og vidensperson, og at støttepersonalet understøtter borgerens fokus på egne ressourcer, håb og ønsker
  • Er tidsbegrænset
  • Er faseopdelt
  • Har aftagende intensitet, idet ansvar og opgaver overdrages til borger og netværk
  • Har et målrettet fokus på særlige områder, der er udvalgt af borgeren
  • Er individualiseret
  • Er baseret i lokalmiljøet
  • Udføres af medarbejdere med en uddannelse eller kompetencer, der er i overensstemmelse med CTI-metodens tilgang og formål

  For yderligere info om metoden:

  https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/dokumenterede-metoder/om-dokumenterede-metoder/cti-1/beskrivelse-af-cti-metoden.pdf

  https://socialstyrelsen.dk/filer/voksne/hjemloshed/critical_time_intervention_cti_manual_marts_2015.pdf

  Formål

  CTI-metodens formål er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. Undervejs i forløbet bliver der bl.a. arbejdet på at styrke borgerens:

  • Personlige og sociale kompetencer
  • Sociale og familiære netværk
  • Inklusion i samfundet

  CTI-medarbejderen skal understøtte en recoveryproces således, at borgeren efter endt indsats vil være i stand til at fastholde egen bolig med den nødvendige støtte.

  CTI-medarbejderen skal, afhængigt af borgerens ønsker og behov, hjælpe med at etablere kontakt til familie, netværk og tilbud i lokalsamfundet, som efter CTI-forløbet skal støtte borgeren i at klare sig selv og sikre stabilitet i borgerens liv.

  Derudover skal CTI-medarbejderen understøtte borgerens dialog med myndigheder og forvaltninger.

  CTI-medarbejderen skal f.eks. bidrage til at sikre sammenhæng i mål og indsatser i de forskellige handlingsplaner, som kan være udarbejdet for borgeren, f.eks. behandlingsplaner, jobplan og den kommunale §141-handleplan.

  Hvem er udfører af En ny start

  Pædagogisk Vejledning (PV) er et tilbud under Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel i Aabenraa Kommune.

  Vi er 32 medarbejdere ansat, både mænd og kvinder - alle med en socialfaglig uddannelse. Pædagoger, Social- og Sundhedsassistenter, Ergoterapeuter og en Socialrådgiver.

  Flere af medarbejderne har gennemført Socialstyrelsens kursus i CTI-metoden.

  Vi er et lokalt forankret tilbud, der yder en bred palette af ydelser:

  • Socialpædagogisk støtte i eget hjem jf. servicelovens §82 og §85, for sårbare borgere i hele Aabenraa Kommune. Vi har baser i Aabenraa og Tinglev.
  • Vi har i samarbejde med en lokal boligforening og Boligministeriet etableret 10 Startboliger i Slotsgade i Aabenraa midtby. En Startbolig er en almen ungdomsbolig målrettet de 18-24 årige med tilhørende voksenstøtte i form af sociale viceværter.
  • Vi har kommunens Pårørenderådgiver og Udsattekonsulent organiseret hos os.
  • Vi varetager funktionen som Udskrivningsmentor for borgere, der er indlagt på psykiatrisk sygehus, eller som er indskrevet på krisecenter. En handlen som understøtter borgerens evne til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og situation.
  • Vi har stor erfaring med at arbejde recovery- og empowerment orienteret, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen.
  • Vi har kendskab til arbejdet med udvikling af borgeres sociale og familiære netværk.
  • Kendskab til relevant lovgivning.
  • Kendskab til kommunale og regionale tilbud til målgruppen, og hvordan samspillet mellem dem forventes at være.
  • Kendskab til frivillige tilbud (støttetilbud og alm. foreninger) i lokalområdet.

  Vi har et tæt samarbejde med centerets andre tilbud, herunder Væresteder samt Botilbud. Vi samarbejder med aktører som Jobcentret, Visitation og Understøttelse, Psykiatrisk sygehus, Børn og Familie, Kriminalforsorgen, Boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere mm.

  Har du brug for yderligere info, eller har du spørgsmål til tilbuddet

  Lone Haugaard

  afdelingsleder

  Telefon: 7376 8764

  Mobil: 4035 4577

  Ved ansøgning om tilbuddet "En ny start"

  Visitation og Understøttelse ved Aabenraa Kommune

  Team Borgerindgang

  Telefon: 7376 7676