Gå til hovedindhold

Boenhed Stubbæk

Boenhed Stubbæk er visiterede boliger efter almenboliglovens § 105. Som beboer lejer man lejligheden i eget navn ved boligforeningen, og i forbindelse med § 105 ydes der socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Indhold

  Som botilbud hører Boenhed Stubbæk under Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR) i Aabenraa Kommune.

  Målgruppen er borgere med almene psykiatriske udfordringer, og hvor den psykiske sårbarhed er den primære udfordring. Det drejer sig oftest om borgere, der lider af skizofreni, har en personligheds-forstyrrelse eller andre udfordringer. Fælles for alle er, at det er borgere, der har brug for omfattende støtte i både dag- og aftentimerne.

  Botilbuddet retter sig dels mod borgere, der kommer fra døgndækkede botilbud og nu mestrer et lidt mindre omfattende tilbud. Dels mod borgere, der ikke længere kan bo i egen bolig, men har brug for den støtte, der kan gives i et botilbud.

  Det afgørende for varigheden af opholdet i Boenhed Stubbæk er, at der er opnået en afklaring i forhold til fremtidig boform, og at formålet med opholdet i øvrigt er opfyldt. Dvs. at man som borger ikke længere har behov for så massiv en støtte og nu selvstændigt kan bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

  Der er også 2 udredningslejligheder (Servicelovens § 107), hvor borgere bliver tilbudt 6 måneders udredning (kan evt. forlænges).

  Boenhed Stubbæk er også hjemsted for det udekørende team af pædagogiske vejledere, som yder socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til den gruppe af eksterne borgere, der har behov for støtte om aftenen og weekenden.

  Aabenraa Kommunes vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte beskrives i denne kvalitetsstandard

  For nærmere information se: www.borger.dk/aeldre/hjemmehjaelp-og-aeldrepleje/traening-og-socialpaedagogisk-bistand

  Ofte stillede spørgsmål

  Som beboer på Boenhed Stubbæk får du et tilbud, der med udgangspunkt i dine behov, ressourcer og sociale forudsætninger støtter din evne til at leve et selvstændigt liv, bryde isolation og kompenserer for nedsat eller tabt evne til at tage vare på dig selv.

  I denne indsats adskilles hverdagsliv og sygdom. Vores socialpædagogiske indsats har fokus på hverdagslivet og på at give dig bedre vilkår og muligheder for at leve en tilværelse med livskvalitet.

  Vores ambition er at sikre, at tilbuddet ydes i det rette omfang og på de rigtige tidspunkter af dagen og aftenen, samt at tilbuddet gives med udgangspunkt i tilgængelighed, rummelighed og uforbeholden kontakt.

  Du modtager individuel socialpædagogisk støtte ud fra tildelt pakke fra Visitation og Understøttelse, der er bevilgende myndighed. Ligeledes udformes der retningsgivende mål (læs mere nedenfor). På tværs af de individuelle mål har vi i vores støtte fokus på følgende:

  • At det er meningsfyldt for den enkelte
  • At den enkelte får skabt et hjem i et trygt miljø
  • At der gives mulighed for social træning
  • At der styrkes og udvikles positiv identitetsopfattelse og selvværd
  • At beboere medinddrages aktivt i udførelsen af egne opgaver
  • At ansvarsfølelsen over for eget liv fremmes
  • At der trænes i færdigheder, der kan kompensere for nedsat funktionsevne eller særlige problemer


  I forhold til den enkelte ydes der også støtte til:

  • At skabe forståelse for det omgivende samfunds regler og normer
  • At styrke kontakt til pårørende og venner og etablere netværk
  • At styrke mulighederne for at deltage i aktivitets-, samværs-, beskæftigelses-, fritids- og undervisningstilbud

  Indsatsen er afbalanceret sådan, at der dels gives den nødvendige tryghed, dels gives udfordringer, der svarer til den enkeltes potentiale.

  I tilrettelæggelsen af tilbuddet tages højde for, at du som beboer har mulighed for at deltage i sociale sammenhænge med Boenhed Stubbæks øvrige beboere i det omfang, du ønsker det. Der arbejdes målrettet med udvikling af dine sociale ressourcer med henblik på etablering og vedligeholdelse af netværk i form af pårørende og venner.

  Ifølge Serviceloven skal der udarbejdes retningsgivende mål for alle beboere i socialpsykiatriske boenheder. Boenhed Stubbæk lægger særlig vægt på, at de retningsgivende mål tilgodeser den enkeltes behov bedst muligt. På baggrund af de retningsgivende mål, udformes der også indsatsmål, som er et vigtigt redskab til at få lavet gensidige aftaler med hinanden. Indsatsmål sikrer, at der arbejdes med de aspekter, som beboeren på forhånd har accepteret.

  Respekt:          Troværdighed, tillid, empati, anerkendende kommunikation og rummelighed

  Faglighed:        Udvikling, handlekraft, empati og supervision

  Ansvarlighed:   Medindflydelse/inddragelse, trivsel, samarbejde (internt & tværfagligt) og frihed under ansvar

  I indsatsen for mennesker med en psykisk sårbarhed og / eller sociale problemstillinger er det helt essentielt at alle, både beboere og medarbejdere, tager et personligt ansvar.

  Er du over 18 år, og har du psykiske eller sociale problemer og evt. også andre udfordringer, der forhindrer dig i at bo selv? Så kan du ansøge om Boenhed Stubbæks midlertidige kombinerede bolig- og støttetilbud.

  Sagsbehandlingen foregår typisk på denne måde:

  1. Du aftaler et møde med en sagsbehandler fra Visitation og Understøttelse (se kontaktoplysninger nederst på siden). Hvis du ønsker det, er du velkommen til at tage en bisidder (ægtefælle, pårørende eller en god ven) med til mødet. Hvis du vælger at invitere andre med til mødet, skal det dog på forhånd aftales med sagsbehandleren.
  2. På det aftalte møde vil din sagsbehandler i samarbejde med dig afklare dit behov for støtte. Du vil også blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, så sagsbehandleren kan hente oplysninger om dig hos f.eks. din læge.
  3. Sagsbehandleren træffer en afgørelse på baggrund af mødet, oplysningerne og en faglig vurdering.
  4. Du får en skriftlig afgørelse, og heri står der også en begrundelse for afgørelsen.
  5. Hvis du bliver tildelt Boenhed Stubbæks bolig- og støttetilbud, vil din sagsbehandler og dig sammen udforme de mål, der skal beskrive, hvad der i den periode, du er tilknyttet boenheden, skal være fokus på eller ønskes opnået.
  6. Hvis du bliver tildelt Boenhed Stubbæks bolig- og støttetilbud, vil du altid starte med at flytte ind i en af vores to udredningslejligheder. Så længe du er i et udredningsforløb, vil der hver måned være opfølgningsmøde med din sagsbehandler fra Visitation og Understøttelse. Efterfølgende vil intervallet mellem opfølgningsmøderne med sagsbehandleren blive nedsat til minimum en gang årligt. På disse møder vil det blive vurderet, om du fortsat er berettiget til at være tilknyttet boenheden, og om bostøtten lever op til formålet og matcher dine behov, eller om der skal foretages nogle ændringer. Du skal være opmærksom på, at alle forløb som udgangspunkt er tidsbegrænsede.

  Du har mulighed for at klage til kommunen, hvis du mener, du ikke tildeles den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

  • Der vil være egenbetaling af husleje, varme, el (a conto) og internetforbindelse. Prisen udregnes, så du hver måned minimum har kr. 2.500,00 til rådighed til mad og øvrig privatforbrug.

  Boenhed Stubbæk er et moderne etplans byggeri, hvor der er indrettet 11 lejligheder, hvoraf de 9 er beboerlejligheder og 2 er udredningslejligheder, hvoraf sidstnævnte som regel vil blive tilbudt for en 6 måneders periode.

  Beboerlejlighederne er 1- og 2-værelses: 1-værelseslejlighederne består af kombineret stue/soveværelse, badeværelse, entre og køkken/alrum i et, mens der i 2-værelseslejlighederne er selvstændigt soveværelse. Alle lejlighederne har komfur, køle/fryseskab, telefon- og antennestik. TV-pakke og internetforbindelse købes og betales af den enkelte beboer.

  I Boenhed Stubbæk er der en mindre opholdsstue med TV og opholdssteder på gangene. Der forefindes forskellige spil til både ude- og indeaktiviteter. Der er et stort fælleskøkken i midten af bygningen, hvor der hver dag laves mad i beboer-madgrupper.

  Som beboer holder du selv din egen lejlighed men kan ved behov få støtte til rengøring, indkøb, madlavning og lignende.

  Rengøring af fællesarealer udføres af et rengøringsselskab.


  Boenhed Stubbæk er beliggende Byvænget 3 centralt i Stubbæk få km syd for Aabenraa, og der er gode busforbindelser ind til byen. Der er få minutters gang til et stoppested, hvor flere busruter holder. Derfra tager det under et kvarter at komme til Aabenraa, hvor du har adgang til CSR’s Værested, bibliotek, biograf, medborger- og aktivitetshus samt andre kulturelle tilbud.

  Der er fast to personaler tilknyttet Boenhed Stubbæk på hverdage fra kl. 08:00-16:00. Aftenvagt og weekendvagt er øvrige pædagogiske personale, som også er tilknyttet Boenhedens udeborgere.

  Det er således muligt at lave aftaler om besøg og støtte både i dagtimerne og fra 16.00 til 21.00 på alle hverdage. I weekenderne i tidsrummet fra 09.00 til 21.00.

  Beboerne kan altid få telefonisk kontakt til personalet i aften/weekendvagt.

  Der kan aftales ekstrabesøg af aften/weekendvagt. Dette aftales med kontaktteamet.

  Der er en egen betaling af mad, og det er muligt at tilmelde sig til beboer-madgruppernes madordning.

  At være tilmeldt madordningen indebærer, at du deltager aktivt i indkøb, tilberedning af maden, oprydning og rengøring.

  Madlavning kan også foregå i egen lejlighed med eller uden støtte eller i grupper med eller uden støtte.

  Vi er et tværfagligt sammensat team af veluddannede medarbejdere, der har fagligt udgangspunkt i uddannelser som f.eks. social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger etc. Der stilles krav til personalet om løbende at udvikle sig fagligt og personligt, så der sikres en faglig høj standard hos personalet.

  Boenhed Stubbæk er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever.

  Når der visiteres til Boenhed Stubbæk, får du tildelt et kontaktteam.

  Kontaktteamet er dem, der har tættest kontakt med dig og er ligeledes de personer, de overordnede aftaler laves i samarbejde med. De dage kontaktteamet ikke er på arbejde, vil der være en anden medarbejder, som bliver ”den daglige kontaktperson”.

  Der skal sikres følgende former for beboerindflydelse i Boenhed Stubbæk:

  • på det personlige plan, hvor indsatsen hviler på aktiv medinddragelse af borgeren
  • på kollektivt niveau, hvor beboerne som gruppe får indflydelse på de overordnede retningslinjer i tilbuddet
  • for de pårørende til beboerne sikres orientering og involvering ud fra individuel beslutning fra den enkelte beboer

   

  Formålet med beboer- og pårørendeindflydelsen er at:

  • sikre beboerens ligeværdighed og rettigheder
  • sikre tilbuddets udvikling, så det modsvarer beboernes behov
  • sikre beboernes indflydelse på tilbuddets dagligdag
  • medvirke til, at beboerne integreres som borgere


  Beboerindflydelse på det personlige plan udmøntes konkret ved beboerens inddragelse i arbejdet med indsatsplan. Dermed sikres, at støtten gives i forhold til den enkeltes forudsætninger og behov.

  Beboerindflydelse på det kollektive plan udmøntes ved etablering af beboermøder. Det forudsættes, at Boenhed Stubbæks afdelingsleder og personale i dialog med beboerne fastsætter tilbuddets form, udarbejder vedtægter, osv.

  Med beboerens samtykke kan pårørende indkaldes til orienteringsmøde eller andet.

  Boenhed Stubbæk hører ind under Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR) i Aabenraa Kommune, hvortil der er oprettet et fælles overordnet kontaktråd. Medlem af dette er beboer og en pårørende efter eget ønske. I rådet sidder beboer- og pårørenderepræsentanter, og derudover deltager centerleder, afdelingsledere og medarbejdere. Der er valg til kontaktrådet en gang årligt.

  Der er følgende husregler for Boenhed Stubbæk:

  • Der må ikke indtages alkohol på fællesarealerne - gælder også udendørs.
   (Ved særlige begivenheder kan der ifølge aftale med personalet afviges fra denne regel)
  • Indtagelse, besiddelse og salg af ulovlige rusmidler accepteres ikke. Dette vil blive politianmeldt.
  • Der er rygeforbud på alle fælles indendørsarealer. Beboerne bestemmer selv, om de vil ryge i egen lejlighed. Personale må ikke opholde sig i rummet, når beboeren ryger (husk at lufte ud!)
  • Vold, trusler og grænseoverskridende adfærd tolereres ikke. Grænseoverskridende adfærd medfører bortvisning fra fællesarealerne. Vold og trusler politianmeldes.
  • Alle har mulighed for at spille musik i egen bolig, når blot der tages hensyn til andre beboere.
  • Ødelagte ting erstattes af den eller dem, som har ødelagt det. Denne regel gælder både i egen lejlighed og på fællesarealer.
  • Det er ikke tilladt at holde husdyr.
  • Hvis beboere sover ude eller har overnattende gæster, skal personalet informeres om dette.
  • Mulighed for idræt i nærliggende hal eller på udendørs multibane og samarbejde med lokale idrætsforeninger
  • Mulighed for at gå til svømning og yoga
  • Mulighed for NADA, pædagogisk massage og fodbadsmassage
  • På beboernes ønsker og opfordringer kan der arrangeres ture ud af huset med boenhedens egen bus for at ”jagte” gode fællesoplevelser. Det kan være ture ud i naturen – skov og strand. Eller ture til gode kulturoplevelser såsom koncerter, biograf, museer, udstillinger, foredrag, zoo, tivoli, vikingespil, sportsarrangementer eller lignende.
  • Boenhed Stubbæk har adgang til en kolonihave i Aabenraa, hvor vi hygger, laver bål samt dyrker grønsager og krydderurter
  • Spilleaftener hvor der bl.a. spilles bob, bordtennis, billard, brætspil, Tegn og Gæt, Wii osv.
  • Walk-and-talk hvor gode samtaler kombineres med sund motion
  • Årlig ferietur
  Forrige Næste

  Boenhed Stubbæk

  Byvænget 3-4
  6200 Aabenraa
  Tlf. 7376 8651

  EAN nr. 5798005101512

  Afdelingsleder

  Hella Jürgensen Petersen

  Telefon: 7376 8652

  Mobil: 2733 5315

  E-mail: hjp@aabenraa.dk

  Kontorhjælp

  Mette Schmidt

  Telefon: 7376 8651

  E-mail: msch@aabenraa.dk